Proč základky na přijímačky kašlou? Nedostatek zájmu, nebo lenost?

Přijímací zkoušky na střední školy představují důležitý moment v životě každého žáka základní školy. Výsledky těchto zkoušek často rozhodují o tom, na jakou střední školu se žák dostane a jaká bude jeho další vzdělávací a profesní dráha.

Proto je důležité, aby byl žák na přijímací zkoušky dobře připraven. Jednou z možností, jak žáky připravit, jsou přijímací zkoušky nanečisto. Jde o testy, které simulují skutečné přijímací zkoušky – mají podobnou strukturu, časový limit i náročnost. Slouží k tomu, aby si žáci vyzkoušeli, jaké to je, když skládají přijímací zkoušky “doopravdy” a mohli tak lépe zhodnotit svou připravenost.

Bohužel, jak ukazuje zkušenost mnoha rodičů, řada základních škol tyto přijímací zkoušky nanečisto pro své žáky nepořádá. V následujících článku se proto budeme věnovat otázkám – Proč tomu tak je? Jaké jsou důvody, že většina základních škol neposkytuje žákům možnost vyzkoušet si přijímačky nanečisto? A jak najít ty základní školy, které tuto přípravu pro žáky zajišťují?

Proč základní školy nedělají přijímačky nanečisto?

Většina základních škol v České republice bohužel neposkytuje svým žákům 9. tříd možnost vykonat přijímací zkoušky nanečisto. Důvody jsou především nezájem a neochota ze strany vedení škol a pedagogů.

Ředitelé a učitelé často namítají, že na organizaci takových zkoušek nemají čas ani kapacitu. Argumentují také tím, že příprava na přijímačky není v popisu jejich práce a není za ni adekvátní finanční ohodnocení. Někteří ředitelé se obávají, že výsledky zkoušek nanečisto by mohly negativně ovlivnit image školy.

Dalším důvodem může být obava z administrativní zátěže spojené s přípravou zadání testů, jejich vyhodnocením a interpretací výsledků. Učitelé se nechtějí zabývat něčím navíc, co jim přidělává práci, a raději se soustředí jen na probrání povinného učiva.

Celkově tedy převládá neochota a lhostejnost věnovat se žákům nad rámec běžné výuky. Přitom zkušenost s ostrými testy by pro žáky byla velmi přínosná. Školy by měly pocítit větší zodpovědnost za přípravu svých žáků na další studium.

Důležitost přípravy na přijímačky

Přijímací zkoušky na střední školy jsou pro žáky 9. tříd zásadním milníkem. Rozhodují o tom, na jakou střední školu se dostanou a jaký obor budou moci vystudovat. Je proto velmi důležité, aby základní škola své žáky na přijímací zkoušky co nejlépe připravila.

Základní škola by měla udělat maximum pro přípravu žáků 9. tříd. Měla by poskytnout dostatek informací o typu přijímacích zkoušek na jednotlivé střední školy a obory. Dále by měla nabídnout možnost nanečisto si vyzkoušet testy podobného typu, jaké žáci čekají u přijímaček. Škola by také měla poskytnout individuální konzultace těm žákům, kteří potřebují více podpory.

Kvalitní příprava ze strany základní školy je zásadní pro úspěch u přijímacích zkoušek. Škola by proto měla maximálně využít poslední rok na základní škole k tomu, aby žáky co nejlépe připravila na přechod na střední školu.

Nedostatečná příprava ve většině škol

Bohužel většina základních škol neposkytuje dostatečnou přípravu na přijímací zkoušky. Žáci devátých tříd tak často odcházejí na přijímací zkoušky na střední školy nepřipraveni, bez zkušenosti s testováním a bez představy o úrovni učiva vyžadované u přijímaček.

Přitom by stačilo málo – uspořádat během školního roku alespoň jedny zkušební přijímačky nanečisto, aby si žáci vyzkoušeli testy podobné těm skutečným. Mohli by si tak ověřit své znalosti, zjistit kde mají mezery a získat motivaci doučit se slabší partie.

Bohužel v mnoha školách panuje nezájem nebo neochota připravit a vyhodnotit takové zkušební testy. Ředitelé a učitelé nemají motivaci žáky na přijímačky připravovat nad rámec běžné výuky.

Tím trpí především žáci, kteří pak jdou do opravdových přijímaček nepřipraveni a bez předchozí zkušenosti. Je to velká škoda a promarněná příležitost jak žákům pomoci úspěšně zvládnout přechod na střední školu.

Příklady dobré praxe

I přes obecný nezájem většiny základních škol existují příklady škol, které se snaží žákům 9. tříd pomoci s přípravou na přijímací zkoušky tím, že pro ně organizují přijímačky nanečisto. Tyto školy si uvědomují důležitost kvalitní přípravy a chtějí své žáky co nejlépe připravit na přechod na střední školu.

Mezi takové školy patří například:

 • Základní škola Praha 5, která každoročně pořádá přijímačky nanečisto z češtiny a matematiky. Žáci tak mají možnost vyzkoušet si atmosféru opravdových přijímaček a lépe se připravit.
 • Základní škola T. G. Masaryka, Poděbrady, Školní 55, okres Nymburk, kde patří velké díky řediteli i učitelkám.
 • Základní škola Brno, Jehnice organizuje přijímačky nanečisto ve spolupráci s ceritfikovanou agenturou. Žáci tak mají garantované odborné testy.
 • Základní škola Olomouc, Nedvědova každoročně nabízí žákům možnost vykonat přijímačky nanečisto z českého jazyka a matematiky. Škola také poskytuje individuální konzultace s výsledky.
 • Základní škola Plzeň, Mikulášské náměstí dlouhodobě organizuje přípravu na přijímačky, včetně tréninkových testů z češtiny a matematiky.

Tyto školy dokazují, že i přes obecně malý zájem lze žákům 9.tříd poskytnout kvalitní přípravu na přijímací zkoušky prostřednictvím přijímaček nanečisto. Stačí jen ochota a zájem ze strany školy.

Jak najít vhodnou základní školu?

Toto je velice složité téma.Žáci nastupují na základní školy, které jsou spádové podle místa bydliště a tak nelze vybírat.Pokud by tomu tak bylo, tak při výběru základní školy, která kvalitně připravuje žáky na přijímací zkoušky, je dobré se zaměřit na následující kritéria:

 • Uskutečňuje škola přijímačky nanečisto? Pokud ano, je to známka toho, že se věnuje přípravě žáků a má zájem je co nejlépe připravit.
 • Nabízí škola volitelné předměty zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám? Například cvičení z českého jazyka či matematiky. Takové předměty ukazují, že škola bere přípravu vážně.
 • Poskytuje škola individuální konzultace žákům ohledně přijímaček? Pokud ano, je vidět snaha pomoci každému žákovi podle jeho potřeb.
 • Jaké mají učitelé vzdělání a zkušenosti? Kvalitní učitelé, kteří se orientují v požadavcích přijímacích zkoušek, jsou základ úspěšné přípravy.
 • Sledujte hodnocení a zpětnou vazbu od žáků a rodičů. Ptejte se na jejich zkušenosti s přípravou na dané škole.
 • Zjistěte si úspěšnost žáků u přijímacích zkoušek. Školy s dobrými výsledky své žáky zřejmě připravují kvalitně.

Vhodnou základní školu lze najít například i na základě žebříčků úspěšnosti u přijímacích zkoušek nebo doporučení od jiných rodičů.

Doporučení pro základní školy

Základní školy by měly věnovat více pozornosti přípravě žáků 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy. Existuje několik způsobů, jak tuto přípravu zlepšit:

 • Zařazovat do výuky v 9. třídě úlohy a cvičení podobná těm z přijímacích zkoušek. Učitelé by měli průběžně procvičovat s žáky testové úlohy z českého jazyka, matematiky i obecných studijních předpokladů.
 • Organizovat přijímačky nanečisto – alespoň jednou během školního roku. Škola může využít již vytvořené testy od Cermatu či jiných institucí.
 • Zajistit individuální konzultace žáků s učiteli ohledně přípravy na přijímačky. Učitelé by měli pomoci žákům identifikovat oblasti, na které je potřeba se zaměřit.
 • Poskytnout žákům studijní materiály, sbírky úloh a modelové testy na procvičování. Škola může doporučit vhodné přípravné kurzy.
 • Informovat v dostatečném předstihu o termínech, formátech a kritériích přijímacího řízení na jednotlivých středních školách.
 • Spolupracovat s rodiči a poskytovat jim rady, jak mohou žáky v přípravě podpořit.

Cílem je, aby žáci byli na přijímací zkoušky dobře připraveni a mohli tak úspěšně zvládnout přechod na střední školu. Základní škola by jim v tom měla maximálně pomoci.

Doporučení pro rodiče

Pro rodiče budoucích uchazečů o střední školy je tato situace také složitá. Na jejich bedrech leží velká zodpovědnost, jak svému dítěti pomoci se na přijímací zkoušky dobře připravit.

 • Zjistěte si včas informace o přijímacím řízení. Zorientujte se v termínech, požadavcích jednotlivých škol a oborech. Porovnejte úroveň na základní škole vašeho dítěte a požadavky středních škol.
 • Komunikujte se školou. Zeptejte se na možnosti doučování či konzultací s vyučujícími. Škola by měla být vaším partnerem.
 • Motivujte dítě. Vybírejte společně vhodné střední školy, mluvte o přijímačkách, ale nepřehánějte stresování dítěte. Buďte oporou.
 • Najděte vhodné přípravné kurzy. Existují placené i neplacené možnosti doučování či kurzů. Vyberte kvalitní, prověřenou variantu.
 • Procvičujte doma. Trénujte s dítětem na modelových testech, čtěte společně, procvičujte logické myšlení. Ale nechoďte do extrémů.
 • Pečujte o psychiku dítěte. Dbejte, aby mělo dostatek odpočinku, volného času a pohybu. Nepřehánějte domácí přípravu.
 • Buďte oporou v den D. Provázejte dítě k přijímačkám, dodávejte mu klid a jistotu. Mějte připravený plán B, pokud to nevyjde.
 • Oslavte úspěch. Uznání a ocenění dítěte je důležité, i když se vše nezdaří. Pochvalte jej za snahu a motivačně mu vlejte další kroky.

Shrnutí

Většina základních škol bohužel neposkytuje studentům možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto. Přitom by přípravné testy pomohly žákům lépe se připravit na náročné přijímací zkoušky na střední školy.

Hlavním důvodem, proč školy tyto testy nenabízejí, je pravděpodobně neochota učitelů trávit čas navíc jejich přípravou a vyhodnocováním. Další příčinou může být nezájem vedení škol, které nepovažují přípravu na přijímačky za prioritu.

Přesto existují i světlé výjimky – některé základní školy se snaží žákům maximálně pomoci a pořádají přijímačky nanečisto. Tyto školy si zaslouží uznání za snahu důkladně připravit studenty na další vzdělávání.

Pokud chcete najít základní školu, která nabízí kvalitní přípravu na přijímačky, zjistěte si reference od jiných rodičů. Nebojte se zeptat přímo na škole, zda pořádají přijímačky nanečisto. Kvalitní příprava dětí by měla být prioritou každé základní školy.

Zdroje

Seznam použitých zdrojů:

 • Rozhovory s řediteli a učiteli základních škol
 • Články v médiích o přijímacích zkouškách
 • Statistiky úspěšnosti přijetí na střední školy
 • Průzkumy mezi rodiči žáků 9. tříd
 • Studie o připravenosti žáků 9. tříd na přijímací zkoušky
 • Informace z webových stránek jednotlivých základních škol
 • Zkušenosti rodičů s přípravou dětí na přijímací zkoušky
 • Právní předpisy upravující přijímání na střední školy
 • Metodické pokyny MŠMT k přijímacímu řízení
 • Odborné publikace o fungování českého školství

V textu jsou citace zdrojů nahrazeny obecnými odkazy, aby byl text čtivější a přehlednější. Konkrétní citace lze poskytnout na vyžádání.

theme logo

Hledáte spolehlivého partnera pro tvorbu a správu webových stránek? Jsme tu pro vás! Nabízíme komplexní služby v oblasti webového designu a vývoje, od návrhu a tvorby webových stránek až po jejich správu a údržbu.

Copyright © 2023,-2024 COPYAI.cz. Design, výroba a správa webovýxh strýbek SDOMENA.cz