Jak použít umělou inteligenci pro vytváření obsahu na webu – kompletní průvodce

Umělá inteligence (AI) hraje stále větší roli při tvorbě obsahu pro webové stránky. AI nástroje dokáží analyzovat velké množství dat a identifikovat trendy a vzorce, které mohou pomoci optimalizovat obsah.

Umělá inteligence funguje tak, že je “trénována” na velkých datech a učí se rozpoznávat určité vzorce. Když pak používáte při tvorbě obsahu, dokážete například analyzovat klíčová slova, témata nebo styl psaní a navrhnout obsah, který nejlépe odpovídá danému účelu.

V tomto článku se podíváme na různé způsoby, jak lze využít nástroje umělé inteligence pro tvorbu obsahu webových stránek. Ukážeme si, jak používat AI pro generování nadpisů, úvodních odstavců, delších textů i pro vizualizaci dat. Podíváme se také na tipy pro úspěšné využití těchto nástrojů a uvedeme několik případových studií.

Jak fungují nástroje založené na umělé inteligenci

Nástroje pro tvorbu obsahu založené na umělé inteligenci fungují na principu strojového učení a neuronových sítí. Tyto technologie umožňují počítačům učit se a zlepšovat své schopnosti na základě analýzy velkého množství dat.

Konkrétně je většina nástrojů AI pro tvorbu obsahu založenou na technologii zvané zpracování přirozeného jazyka . To znamená, že dokážou analyzovat, rozumět a generovat lidský jazyk. K tomu využívají modely jako BaRT nebo GPT-3,5 a vyšší které jsou předem natrénované na obrovské množství textových dat.

Tyto modely dokážou porozumět kontextu a významu slov ve větách. Potom je možné použít k predikci toho, jaké slovo by mělo následovat, a tím vytvářet nové věty a texty. Čím více dat model zpracuje během trénování, tím lépe rozumí jazyku a tím kvalitnější výstup dokáže generovat.

Kromě NLP využívají nástroje AI pro tvorbu obsahu i další techniky jako strojové učení. To jim umožňuje zlepšovat se v konkrétních úkolech, jako je shrnování textu, překlad, kontrola gramatiky apod. Čím déle nástroj používáme, tím lépe se přizpůsobuje našemu stylu psaní a potřebám.

Typy nástrojů AI pro tvorbu obsahu

Existuje několik typů nástrojů založených na umělé inteligenci, které mohou pomoci při tvorbě obsahu pro webové stránky.

Generátory nadpisů

Generátory nadpisů využívají AI k automatickému vytváření nadpisů a titulků na základě zadaného tématu či klíčových slov. Mohou urychlit proces psaní a pomoci vymyslet chytlavé a optimalizované nadpisy. Stačí zadat téma článku a nástroj vygeneruje mnoho návrhů nadpisů, ze kterých lze vybírat.

Asistenty pro psaní textu

Asistenty, jako GPT-3,5 od společnosti OpenAI, dokáží automaticky generovat celý odstavce nebo dokonce články na základě stručného zadání. Uživatel zadá několik vět na úvod a určí směr článku. Nástroj pak zjistí relevantní a čtivý text ve zvoleném stylu. Lze tak urychlit psaní článků a získat inspiraci, i když vyžaduje důkladnou kontrolu a úpravy vygenerovaného textu.

Nástroje pro tvorbu grafů/infografik

S pomocí umělé inteligence lze automatizovat i tvorbu grafů, diagramů a infografik. Stačí zadat data a požadovaný typ vizualizace. Nástroj pak sám vytvoří relevantní a estetický graf či infografiku, kterou lze využít v článku. Umožňuje snadno vizualizovat statistiky, trendy či vztahy mezi daty.

Nástroje pro překlady

Kvalitní nástroje využívající AI dokáží překládat texty a webový obsah do cizích jazyků. Uživatel tak může rychle vytvořit lokalizovanou verzi webu pro cílové trhy. Strojové překlady již dosahují velmi dobré kvality, i když pro finální úpravy jsou stále doporučený lidský zásah.

Jak používat nástroje AI pro nadpisy a úvodní odstavce

Nadpisy a úvodní odstavce jsou klíčové pro upoutání pozornosti čtenáře a shrnutí toho, o čem článek pojednává. Nástroje AI mohou v této oblasti poskytnout cennou pomoc.

Tipy pro generování nadpisů

 • Zadejte klíčová slova nebo téma článku do nástrojů AI a nechte vygenerovat několik návrhů nadpisů.
 • Vyberte nadpis, který nejlépe obsahuje článek a upravte ho dle potřeby.
 • zvlášť se, že nadpis je stručný, výstižný a zaujme čtenáře.
 • Vyhněte se klikátkům a senzacechtivým nadpisům.

Úprava vygenerovaných návrhů

 • Zkontrolujte gramatiku, překlepy a interpunkci.
 • Zajistěte, aby odpovídal stylu a tónu značky.
 • V případě potřeby nadpis přeformulujte, aby lépe vystihoval obsah.

Použití AI pro psaní úvodních odstavců

 • Do nástroje zadejte téma článku a nechte vygenerovat několik úvodních odstavců.
 • Vyberte vhodnou variantu, která shrnuje hlavní body článku.
 • Upravte text tak, aby odpovídal stylu vašeho psaní.
 • Doplňte další podrobnosti a kontext pro čtenáře.
 • určitě se, že úvodní odstavec čtenáře zaujme a motivuje k přečtení celého článku.

S trochou kreativity a úprav lze nástroje AI velmi efektivně využít pro tvorbu kvalitních nadpisů a úvodních odstavců.

Jak používat nástroje AI pro dlouhé texty

Nástroje AI dokáží generovat dlouhé texty na daná témata velmi rychle. Nicméně je důležité mít na paměti určitá omezení a omezení:

 • Nástroje AI často produkují texty, které vypadají na první pohled dobře, ale při bližším použití obsahují faktické, nesmyslné věty či opakování. Je třeba vygenerovaný text pečlivě zkontrolovat.

 • Texty z AI bývají poněkud mechanické a postrádají osobitý styl. Doporučuje se texty vhodně upravit, aby působily přirozeněji.

 • Nástroje AI neumí dobře zachytit komplexní souvislosti a hlubší analýzu problémů. Je potřeba vygenerovaný text doplnit o vlastní postřehy a myšlenky.

 • Texty z AI mohou postrádat lidskou kreativitu a originalitu. Je dobrý text obohatit o vlastní metafory, příměry či příklady.

 • Některá konkrétní fakta mohou být v textu z AI nepřesná. Před publikováním je nutné ověřit správnost jmen, dat, terminologie apod.

 • Texty generované AI by neměly tvořit většinu obsahu. Doporučuje se využít je jako základ a výrazně rozšířit vlastním obsahem.

Správné využití nástrojů AI tedy spočívá v jejich kombinaci s lidským úsilím a kreativitou. AI by měla sloužit jako pomocník, nikoliv jako náhrada za práci autora obsahu. S trochou obezřetnosti však mohou nástroje AI výrazně urychlit a zefektivnit proces tvorby dlouhých textů.

Jak využít AI pro grafiku a vizualizaci dat

Umělá inteligence nabízí nové možnosti pro tvorbu grafiky a vizualizace dat na webu. Existují nástroje, které dokáží automaticky vytvořit infografiky, grafy či diagramy na základě zadaných dat a parametrů.

Přehled nástrojů

Mezi populární nástroje pro tvorbu grafiky pomocí AI patří:

 • Canva – online editor s řadou šablon a možností využít AI pro úpravu obrázků či vytvoření grafiky
 • Datawrapper – nástroj pro tvorbu interaktivních grafů a map
 • Tabler – generátor grafů z CSV či Excelu
 • Infogram – tvorba infografik a vizualizací
 • Figma – designový nástroj s funkcemi pro AI úpravu obrázků

Všechny nástroje umí pracovat s daty a tyto nástroje automaticky vytvořit vizualizaci na základě zadání. Šetří tak spoustu času oproti ruční tvorbě grafiky.

Tipy pro použití

Při používání nástrojů AI pro grafiku je dobré:

 • Připravit kvalitní data – čím kvalitnější data, tím lepší výstup
 • Vyzkoušet různé typy vizualizací – AI dokáže vytvořit spoustu variant
 • Upravit styly a barevnost pro soulad s webem
 • Přidat popisky, zdroje dat, interaktivní prvky
 • Optimalizovat grafiku pro web (komprese, formáty)

Úprava výstupů

I přes chytré algoritmy je dobré výstupy z AI projít a upravit pro finální použití:

 • Zkontrolovat správnost a přesnost dat
 • Upravit texty a popisky
 • Doladit styly a barevnost
 • Přidat interaktivní prvky jako filtry, prokliky
 • Optimalizovat velikost souborů pro web

S trochou ručních úprav tak lze docílit perfektních výsledků a ušetřit spoustu času manuálních prací.

Jak využít AI pro překlady a lokalizaci

Umělá inteligence otevírá nové možnosti pro překlady a lokalizaci webového obsahu. Nástroje využívající AI dokáží automaticky překládat velké množství textu do různých jazyků. To urychluje proces překladu a umožňuje oslovit mezinárodní publikum.

Automatické překlady

Nejpokročilejší nástroje využívají neuronové sítě k automatickému překladu textu. Fungují na principu strojového učení – čím více dat ke zpracování dostanou, tím jsou výsledky ještě lepší. Výhodou je rychlost a nulové náklady pořízení nástrojů. určitá nepřesnost překladů.

Před automatickým překladem je vhodný text upravit tak, aby byl srozumitelný a gramaticky správný. Pro zlepšení kvality výstupu. Po překladu je nutné zkontrolovat a opravit případné chyby. I tak lze ušetřit spoustu času oproti ručnímu překladu.

Úpravy přeloženého textu

Aby přeložený text působil přirozeně, je třeba ho upravit s ohledem na cílový jazyk. To zahrnuje kontrolu gramatiky, terminologie, frází specifických pro danou kulturu a celkové plynulosti textu.

Nástroje AI dokáží pomoci s úpravou, ale vždy je lepší, když text kontroluje člověk ovládající cílový jazyk. Tak lze neobratné formulace a fráze, které v daném jazyce nezní přirozeně.

Jazykové modely

Moderní nástroje AI využívají jazykové modely pro konkrétní jazyky. To znamená, že “rozumí” specifikům daného jazyka – slovosledu, skloňování, frázím. Díky tomu dokáží lépe zpracovat vstupní text a poskytnout kvalitnější překlad.

Pro malé jazyky nemusejí být k dispozici kvalitní modely. Pak je lepší použít nástroj AI pro velký jazyk (angličtina, španělština) a přeložený text nechat upravit člověkem. S rostoucími daty se ale modely pro všechny jazyky budou zlepšovat.

Doporučené postupy a tipy

Při využívání umělé inteligence při tvorbě obsahu je důležité najít vhodnou kombinaci mezi lidskou kreativitou a schopností AI. Zde je několik tipů, jak toho dosáhnout:

 • Nepoužívejte AI slepě bez lidské kontroly. I když dokážete vygenerovat obsah, stále potřebuje lidský dohled, aby nedošlo k faktickým chybám nebo nevhodnému obsahu.

 • Kombinujte nápady vygenerované AI s vaší vlastní kreativitou. Nechte se inspirovat návrhy AI, ale přidejte vlastní myšlenky a úpravy, abyste vytvořili unikátní a hodnotný obsah.

 • Pečlivě kontrolujte a upravujte vygenerovaný obsah. I když AI dokáže vytvořit souvislý text, stále je potřeba opravit gramatické chyby, nejasnosti nebo opakování.

 • Buďte transparentní ohledně využití AI. Pokud publikujete obsah vytvořený pomocí AI, uveďte to, aby nedošlo k dezinformacím.

 • Vyhněte se plagiátorství. AI může neúmyslně vytvořit obsah podobný existujícím zdrojům. například se, že konečný obsah je originální.

 • Dodržujte autorská práva a citujte zdroje. I když je potřeba správně citovat použít externí zdroje použité při tvorbě obsahu.

 • Používejte AI eticky a zodpovědně. Zamezte zneužití k šíření dezinformací, manipulaci nebo porušování lidských práv.

Kombinací lidské kreativity, pečlivé kontroly kvality a etického přístupu lze AI bezpečně a efektivně využít pro tvorbu kvalitního a přínosného obsahu. Klíčem je najít vhodnou. mezi schopnostmi člověka a stroje

Případové studie

Mnoho firem začíná využívat umělou inteligenci při tvorbě obsahu pro své webové stránky a reportuje pozitivní výsledky. Například:

 • Společnost HubSpot implementovala nástroj AI pro generování nadpisů blogových příspěvků. Díky tomu se zvýšil počet kliků na tyto o 29 %. Také zaznamenali zvýšení organické návštěvnosti o 13%.

 • Firma Unbounce začala používat AI pro tvorbu úvodních odstavců na svém blogu. byl zvýšen konverzního poměru o 17 %. Doba strávená na stránce se také provedla o 12%.

 • Společnost Hubspot testovala využití AI pro generování dlouhých textů na svém blogu. Příspěvky vytvořené AI měly o 11 % vyššího míru dokončení čtení ao 5 % delší dobu strávenou na stránce.

 • Agentura Daily Design Craft používá AI k vytváření grafiky a vizualizací pro své klienty. Díky tomu urychlili proces tvorby o 65% při zachování kvality.

Tyto případové studie ukazují, že implementace nástrojů AI do procesu tvorby obsahu může přinést znatelné výsledky napříč metrikami úspěšnosti obsahu. Proto stále více společností začleňuje tyto technologie do svých pracovních postupů.

Shrnutí a závěr

Umělá inteligence nabízí řadu možností, jak urychlit a zjednodušit tvorbu kvalitního obsahu pro webové stránky. Nástroje založené na AI dokážou generovat nadpisy, úvodní odstavce i delší texty na základě stručných zadání. Mohou také vytvářet grafiku, překládat texty do cizích jazyků a optimalizovat obsah pro vyhledávače.

Hlavními výhodami použití AI při tvorbě webu jsou úspora času, konzistence stylu a možnost vytvářet obsah ve více jazycích. Je ale potřeba mít na paměti, že tyto nástroje zatím nedokáží zcela nahradit lidskou kreativitu a schopnost psát poutavě a srozumitelně. Nejlepších výsledků lze dosáhnout kombinací lidských schopností a technologií AI.

Do budoucna lze očekávat další zdokonalování algoritmů a schopností umělé inteligence vytvářet stále kvalitnější a přesvědčivější obsah. S rozumným využitím mohou nástroje AI výrazně zefektivnit práci tvůrců webu a pomoci jim oslovit širší publikum. Klíčem je najít vhodné mezi technologiemi a lidským přístupem.

theme logo

Hledáte spolehlivého partnera pro tvorbu a správu webových stránek? Jsme tu pro vás! Nabízíme komplexní služby v oblasti webového designu a vývoje, od návrhu a tvorby webových stránek až po jejich správu a údržbu.

Copyright © 2023,-2024 COPYAI.cz. Design, výroba a správa webovýxh strýbek SDOMENA.cz