Přijímačky 2024: Jaká je šance na přijetí pro rekordní počet uchazečů?

Přijímací zkoušky v roce 2024 budou významnou událostí pro žáky základních škol a jejich rodiny. Tento rok bude pro řadu žáků zásadní, neboť na jeho základě se rozhodne o jejich další vzdělávací a profesní dráze. Přijímací zkoušky určí, na jakou střední školu žáci nastoupí a jaký obor budou studovat. Výsledky zkoušek tak mohou výrazně ovlivnit jejich budoucí kariéru a životní úspěch. Proto je důležité věnovat přijímacím zkouškám náležitou pozornost a co nejlépe se na ně připravit. V tomto článku se zaměříme na očekávaný průběh a výsledky přijímacích zkoušek v roce 2024. Podíváme se na počet uchazečů, jejich připravenost i předpokládanou náročnost zkoušek. Zmíníme také rozdíly mezi jednotlivými školami a regiony. Cílem je poskytnout ucelený přehled o nadcházejících přijímacích zkouškách a pomoci žákům i jejich rodičům s optimální přípravou.

Počet uchazečů

Podle posledních demografických údajů se očekává, že v roce 2024 bude končit základní školu zhruba 110 000 žáků 9. tříd. Přibližně 95% z nich, tedy kolem 105 000 dětí, se pravděpodobně přihlásí ke studiu na střední škole.

Počet uchazečů o středoškolské vzdělání se tak meziročně příliš nezmění. V posledních letech se drží kolem 100-110 tisíc žáků ročně. Neočekává se proto žádný výrazný demografický výkyv v počtech končících základních škol. Poptávka po místech na středních školách by tedy měla zůstat přibližně stejná.

K přijímacím zkouškám na čtyřleté maturitní obory by se mělo v roce 2024 přihlásit zhruba 75 000 – 80 000 žáků základních škol. Na tříleté učební obory bez maturity pak přibližně 30 000 dětí. Celkový počet uchazečů ke studiu na střední škole se tak pravděpodobně bude pohybovat kolem 105 000, což je srovnatelné s předchozími roky.

Předpokládaná náročnost

Rok 2024 se očekává jako silný ročník z hlediska počtu uchazečů o střední školy. Podle demografických prognóz bude počet patnáctiletých, kteří typicky vstupují na střední školy, vyšší než v předchozích letech.

Hlavním důvodem je zvýšená porodnost v ročnících kolem roku 2009. V tomto období se rodilo více dětí než v letech předchozích i následujících. Proto lze očekávat, že počet uchazečů o střední školy vzroste.

Konkrétně demografické prognózy předpovídají nárůst počtu patnáctiletých v roce 2024 o 5-10% oproti současnosti. To znamená zhruba o 15 000 až 30 000 dětí navíc, které se budou hlásit na střední školy.

Z pohledu středních škol to bude znamenat větší konkurenci mezi uchazeči. Lze proto očekávat, že přijímací zkoušky budou náročnější než v posledních letech. Školy budou muset prověřit znalosti a schopnosti většího počtu dětí. Aby mohly vybrat ty nejlepší uchazeče, budou muset klást důraz na kvalitní přípravu a obtížnější testy.

Rok 2024 tedy bude pro žáky základních škol představovat výzvu. Budou muset prokázat vyšší úroveň znalostí a dovedností, aby uspěli v přijímacím řízení. Kvalitní příprava a motivace ke studiu budou klíčové. Školy a rodiče by měli žáky na náročnější podmínky předem připravit.

Přijímací kritéria

Přijímací kritéria na střední školy v roce 2024 se příliš nezmění oproti předchozím letům. Základním kritériem bude výsledek přijímací zkoušky, která bude z českého jazyka a matematiky. Školy si mohou určit vlastní kritéria pro přijetí, například prospěch ze základní školy, výsledky olympiád či umístění v soutěžích.

Obecně lze říci, že školy budou požadovat minimálně průměrné výsledky z přijímacích zkoušek, tedy asi kolem 50 %. Lepší školy a obory s vyšší konkurencí budou samozřejmě chtít vidět nadprůměrné výsledky okolo 70 %.

Kromě známek ze zkoušek se bude přihlížet i k dalším kritériím, jako je zájem o daný obor, známky na vysvědčení, případně i motivační dopis či pohovor. Důležité budou také výsledky talentových zkoušek u uměleckých škol.

Celkově lze očekávat, že přijímací kritéria zůstanou víceméně stejná a záležet bude hlavně na výsledcích testů a studijních předpokladech žáků. Konkurence bude tradičně nejvyšší na gymnáziích a prestižních oborech.

Připravenost škol

Připravenost středních škol bude v roce 2024 klíčová, protože tento silný ročník přinese vyšší počty uchazečů o střední vzdělávání. Školy se na tento nápor připravují již několik let dopředu. Podařilo se jim navyšovat kapacity tříd a otevírat nové obory. Přesto bude přijímací řízení náročné a školy nebudou mít dostatek míst pro všechny zájemce.

Nejvíce se problém s kapacitou projeví ve velkých městech, kde je tradičně enormní zájem o některé prestižní obory. Gymnázia ani odborné školy zaměřené na IT, ekonomiku či zdravotnictví nebudou schopny přijmout všechny kvalifikované uchazeče. Naopak na menších městech a vesnicích pravděpodobně kapacita škol bude dostatečná.

Přestože se školy snaží kapacity navyšovat, je zřejmé, že pro část uchazečů nebude místo. To může vést k frustraci rodin a hledání alternativních cest ke vzdělání. Je potřeba hledat kreativní řešení, jak zajistit dostupnost kvalitního středního vzdělání pro všechny zájemce z tohoto silného ročníku.

Připravenost žáků

Připravenost žáků devátých tříd na přijímací zkoušky v roce 2024 je klíčovým faktorem pro jejich úspěšné přijetí na střední školy. Žáci jsou na přijímací zkoušky připravováni již od počátku školního roku formou procvičování učiva a modelovými testy.

Ve srovnání s předchozími roky lze očekávat vyšší úroveň připravenosti žáků. Důvodem je především zavádění nových metod přípravy ze strany škol. Řada škol zařazuje do výuky speciální kurzy zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám. Žáci se učí pracovat s časovým limitem, analyzovat zadání úloh a efektivně si rozvrhnout čas.

Kromě školní přípravy je důležitá také domácí příprava žáků. Ta zahrnuje procvičování učiva formou testů, práci s přípravnou literaturou a konzultace s rodiči či soukromými tutory. Lze předpokládat, že rodiče budou v přípravě svých dětí aktivnější než v minulých letech.

Celkově jsou tedy žáci devátých tříd na přijímací zkoušky dobře připraveni jak ze strany škol, tak v rámci domácí přípravy. Pokud budou v přípravě pokračovat, mají velkou šanci u přijímacích zkoušek uspět. Klíčové bude udržet motivaci a vytrvat v systematické přípravě až do samotného termínu zkoušek.

Očekávaná úspěšnost

V roce 2024 se očekává silný ročník uchazečů o střední školy. Předpokládá se, že přijímacích zkoušek se zúčastní přibližně 95 000 žáků základních škol. Z dosavadních zkušeností a statistik vyplývá, že úspěšnost při přijímacích zkouškách se v posledních letech pohybuje kolem 83%.

Lze tedy očekávat, že v roce 2024 bude úspěšných a přijatých na střední školy přibližně 78-80% uchazečů. Zbývajících 20-22% žáků tak pravděpodobně v prvním kole přijímacího řízení neuspěje.

Nicméně i pro neúspěšné žáky z prvního kola budou ve druhém kole a následně ještě v dalších kolech otevřena místa na méně žádaných školách. Lze tak předpokládat, že nakonec se podaří umístit téměř všechny uchazeče.

Přestože letošní populačně silný ročník bude pro žáky představovat větší konkurenci, díky dostatečné kapacitě středních škol se nepředpokládají výraznější komplikace s umisťováním uchazečů. Většina žáků by tedy měla být úspěšná alespoň v některém z kol přijímacího řízení.

Rozdíly mezi školami

Přijímací zkoušky se liší v úspěšnosti podle typu střední školy. Největší konkurence je tradičně na gymnázia, kde je vždy více zájemců než míst. Gymnázia si tak mohou dovolit nastavit přísnější kritéria a vybírat jen ty nejlepší studenty.

Naopak u některých učebních oborů bývá převis volných míst nad počtem přihlášených. Tyto školy pak nemohou moc vybírat a musí přijmout téměř každého zájemce. Mezi těmito extrémy je pak široké spektrum odborných a uměleckých škol, kde záleží na konkrétním oboru.

Obecně tedy platí, že čím prestižnější a žádanější je střední škola, tím vyšší nároky klade na úspěšné složení přijímacích zkoušek. Naopak málo atraktivní školy bojují s nedostatkem zájmu a nemohou si dovolit odmítat velké množství uchazečů. Úspěšnost u přijímacích zkoušek tak velmi závisí na typu vybrané střední školy.

Rozdíly mezi regiony

V České republice existují značné rozdíly v úspěšnosti uchazečů o střední školy v různých krajích. Například v Praze je úspěšnost tradičně vyšší než v jiných regionech. V hlavním městě je větší koncentrace kvalitních středních škol a žáci zde mají často lepší studijní předpoklady a podmínky pro přípravu.

Naopak v Ústeckém, Karlovarském či Moravskoslezském kraji bývá úspěšnost nižší. Příčin je několik – horší socioekonomická situace, nedostatek kvalitních základních škol, menší motivace žáků i rodičů. Také počet míst na prestižních oborech je zde nižší.

Kraje jako Jihomoravský, Jihočeský či Zlínský jsou někde mezi těmito extrémy. I zde se ale projevují rozdíly mezi velkými městy a venkovem. Obecně lze říci, že čím větší a bohatší město, tím vyšší úspěšnost.

Aby se tyto rozdíly postupně vyrovnávaly, je potřeba zlepšovat úroveň školství zejména v problémových regionech. Také motivovat žáky k lepším výsledkům napříč Českem, nejen ve velkých městech. Každé dítě by mělo mít šanci dostat kvalitní vzdělání, ať už pochází odkudkoli.

Shrnutí

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 bude pravděpodobně náročné jak pro uchazeče, tak pro střední školy. Očekává se silný populační ročník, takže počet uchazečů bude vyšší než v předchozích letech. Školy na to ale nejsou zcela připravené, protože kapacita tříd je omezená.

Uchazeči budou muset pro přijetí splnit náročnější kritéria. Především na prestižní školy bude potřeba dosáhnout velmi dobrých výsledků ze základní školy. Také přijímací zkoušky budou obsahově náročnější. Žáci osmých tříd by se na ně měli pečlivě připravit.

Přijímací řízení také pravděpodobně prohloubí rozdíly mezi regiony. Ve velkých městech bude konkurence nejvyšší, zatímco na menších městech a vesnicích by mohla být úspěšnost vyšší. Prestižní školy se budou snažit přijmout ty nejlepší studenty napříč celou republikou.

Celkově lze očekávat, že uchazečům se podaří obsadit většinu volných míst na středních školách. Budou ale muset prokázat velmi dobrou připravenost a v některých případech i štěstí při losování. Klíčem k úspěchu bude poctivá příprava již od začátku 8. třídy.

theme logo

Hledáte spolehlivého partnera pro tvorbu a správu webových stránek? Jsme tu pro vás! Nabízíme komplexní služby v oblasti webového designu a vývoje, od návrhu a tvorby webových stránek až po jejich správu a údržbu.

Copyright © 2023,-2024 COPYAI.cz. Design, výroba a správa webovýxh strýbek SDOMENA.cz